Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử tạo ra một kênh thông tin hữu ích, tạo hạ tầng thông tin điện tử, phát triển các dịch vụ công trực tuyến, tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành, cung cấp thông tin, phục vụ người dân của chính quyền, kích thích công nghệ thông tin phát triển, đặc biệt hình thành hạ tầng chính phủ điện tử từ sở, ban ngành đến địa phương.